Άλλες Υπηρεσίες

Η EnterG παρέχει ολοκληρωμένες εμπορικές υπηρεσίες και λύσεις σε εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Συνεργάζεται με επαγγελματίες του χώρου για υπηρεσίες ψηφιακής ανάπτυξης, CRM & Billing ενεργειακών προϊόντων, πλατφόρμων reporting/ ανάλυσης και GDPR compliance.


Σύντομη Παρουσίαση Υπηρεσιών

Συστήματα Διαχείρισης CRM / Billing/ Energy Management

 

Η Εnter G έχει αναπτύξει και προσφέρει ολοκληρωμένη λύση συστημάτων:

 • CRM
 • Customer Service / CTI
 • PBX
 • Order Management
 • Billing
 • ΔΙΑΣ ePayments
 • Load Declaration Forecast Tool
 • Mymotoroil
 • Commission settlement tool
 • Reporting BI

Τα συστήματα προσφέρονται στο πλαίσιο μια ολοκληρωμένης ενεργειακής λύσης προς τους συνεργάτες της Enter G, αλλά και ως αυτόνομες υπηρεσίες με την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους.

Energy Management

 

Η Εnter G:

 • Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας για το χαρτοφυλάκιο των πελατών των συνεργατών της με άμεση σύσταση της εταιρείας σε αντισυμβαλλόμενους του εξωτερικού για αγορές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συμβάσεων) καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετοχή στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
 • Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βέλτιστη δραστηριοποίηση στην αγορά και την εύρεση των οικονομικότερων πηγών αγοράς ενέργειας καθώς και υπηρεσίες παρουσίασης των επερχόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στο μοντέλο αγοράς ενέργειας (target model).
Product / Services Development

 

Η Εnter G:

 • Αναπτύσσει και προτείνει πιθανά σενάρια τιμολογίων σε συνδυασμό με:
  • Πρόβλεψη εσόδου, κόστους, contribution margin
  • Χρόνου απόσβεσης στο κόστος απόκτησης του πελάτη
 • Προσφέρει εξατομικευμένες αναλύσεις για Β2Β πελάτες με πρόταση τιμής.
 • Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση της βάσης πελατών με προϊόντα ανανέωσης και report churn και εσόδου βάσης.
 • Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για συνεργασίες & concepts υπηρεσιών για Value Added Services.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Marketing & Επικοινωνίας

 

Η Εnter G:

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης πωλήσεων και merchandising που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη-συνεργάτη της, έχουν σκοπό την προνομιακή τοποθέτηση των προϊόντων-υπηρεσιών και την αύξηση των πωλήσεών τους.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση και σχεδίαση προωθητικού υλικού, την παρουσίαση των υπηρεσιών, τη σήμανση σημείων πώλησης, την προϊοντική εκπαίδευση προσωπικού των συνεργατών μας.
 • Προτείνει, αναλαμβάνει και υλοποιεί on line ενέργειες επικοινωνίας και διαχείριση social media των συνεργατών – πελατών της.
Legal / Compliance

 

Η Εnter G:

 • Παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις που διέπουν το ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εξελίξεις της αγοράς σε επίπεδο ρυθμιστικό και νομικό.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των συμβάσεων των Β2Β και B2C πελατών.
Διαχείριση & Εκπαίδευση επιθεωρητών δικτύου

 

Η Εnter G:

 • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη στους συνεργάτες – πελάτες της και στο δίκτυο πωλητών τους με προωθητικό υλικό και ενέργειες επικοινωνίας.
 • Παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και εποπτεύει την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου.
 • Θέτουμε στόχους από κοινού με τους συνεργάτες-πελάτες μας, παρέχουμε κίνητρα και παρακολουθούμε τις πωλήσεις ανά τρίμηνο και ετησίως.
EnterG - ελάτε σε αυτούς που ξέρουν
Υπηρεσίες Back Office

 

Η Εnter G:

 • Αναλαμβάνει πλήρως την διεκπεραίωση των back office λειτουργιών για λογαριασμό των συνεργατών – πελατών της.
 • Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει επεξεργασία αιτήσεων, Καταχώρηση στοιχείων (data entry), κλήσεις επιβεβαίωσης, διαχείριση email και fax, διαχείριση αποστολών, ανανεώσεις συμβάσεων κλπ.